NTNU-rektor manipulert i forsøk på å stanse norsk-israelsk olje-samarbeid?

Etter et møte i toppledelsen på universitetet i Trondheim, med rektor Gunnar Bovim som en sentral aktør, ble det før helgen lagt konkrete føringer i retning av å sette universitetets forskningssamarbeid med Israel på venting. Den offisielle årsaken skal være at datteren til den mangeårige Palestina-aktivisten Venke Aarethun i Trondheim, Vilde, nylig har møtt problemer i forbindelse med innpassering og opphold i Israel. Mandag 3. oktober ble den 25-årige aktivisten og NTNU-studenten utvist fra Israel. Nå har dette isolert sett vokst til en meget stor sak på NTNU-rektorens kontor. Rektoren har så langt valgt å se helt bort fra Aarethuns sterkt anti-israelske baktropp.

Rektor Gunnar Bovim lurt?

Rektoren ved NTNU fortier den sterkt ladede anti-israelske konteksten i saken: Nøkkelpersonell i det oppløpet som nå kommer i tilknytning til NTNUs problematisering av det nye forskningssamarbeid med Israel, er nøyaktig de samme som frontet Israel-boikott på NTNU i 2009. Et nytt tilskudd i den kampanjen som er under oppseiling nå, er palestineren Khaled Bastani fra Gaza. Han er for tiden utvekslingsstudent ved NTNU, og befinner seg som sentral aktivist i teamet til Venke Aarethun og Peder Martin Lysestøl.

Det nevnte politiske bakteppet er nok universitetsrektoren kjent med, men dette har så langt ikke blitt kommunisert til hans egen stab. Det har i august og september i år imidlertid vært mye kontakt mellom universitetsledelsen og kampanjestormere som kjemper for at NTNU skal bryte alt forskningssamarbeid med Israel. Dette går eksplisitt også på den felles oljeforskningen som nå skal iverksettes. Helt sentralt i denne kampanjen står Venke Aarethun og Peder Martin Lysestøl. Sistnevnte er en aldrende, ilter PLO-aktivist som selv tidligere har deltatt både under trening i PLO-leire og rent fysisk i direkte terrorvirksomhet rettet mot Israel. Med dette harde politiske miljøet som utgangspunkt har Israel selvsagt også subjektive grunner til å stille spørsmål, når unge Vilde Aarethun som en neste generasjon aktivister reiser ut fra samme politiske miljø, i den hensikt å pendle mellom Ramallah og Jerusalem, og samle store mengder informasjon i Israel.

Regjeringen ville ha NTNU med på delegasjonsreise

NTNU fikk tidligere i år en konkret forespørsel fra regjeringen, ved olje- og energiminister Tord Lien, som gikk på det å ha med forskere i en delegasjon til Israel høsten 2016, for å diskutere mulig forskningssamarbeid. Dette ble av petroleumsmiljøet vurdert som faglig relevant, og ut fra en slik erkjennelse var det følgelig interessant og ønskelig å delta, også i rektor-perspektiv. Deltagelsen har en rent faglig, ikke politisk begrunnelse. NTNU takket formelt ja til å delta i regjeringsdelegasjonen, konkret knyttet til petroleumsforskning, samt utvinning. I dette ligger et betydelig potensiale i forskningsperspektiv. Umiddelbart etter at dette ble offentlig kjent i juni i år, akselererte en ny boikott-kampanje, der velkjente skikkelser snart gikk rundt i NTNU-korridorene.

Universitetsrektor Gunnar Bovim konfronterte først boikott-kampanjen som synes å ha restartet tidligere i år, og som etter hvert manifesterte seg innad på NTNU. Bovim svarte selv slik etter påtrykk om boikott:

Som rektor ved NTNU er mitt primære standpunkt at vi skal utvikle mer samarbeid, ikke mindre. NTNU har i dag akademisk samarbeid med land over hele verden, også med land med totalitære regimer. Jeg tror på at samarbeid om forskning og utdanning bygger broer mellom mennesker og har en grunnleggende, demokratisk effekt..Å avvise en henvendelse fra norske myndigheter om å delta i en delegasjonsreise som er saklig og faglig begrunnet, vil i praksis være en boikott fra NTNUs side. 

 (Kilde: Nettavisen Khrono, 23. juni 2016)

Palestina-aktivist og NTNU-student provoserte sikkerhetspersonell

Etter å ha ankommet Israel med fly nektet den 25-årige Palestina-aktivisten Vilde Aarethun å samarbeide med sikkerhetspersonell som fant grunn til å stille flere spørsmål om det faktiske innholdet i hennes Israel-opphold. Vilde Aarethun har selv sagt til norske media at problemet angivelig var at hun ikke ville gi fra seg kontaktinformasjon hun hadde på sin mobiltelefon. Det er NRKs avdeling i Trondheim som får hennes oppdateringer i saken, og som også skal følge opp saken i uken som kommer, nå i nytt boikott-modus.

Israelske kilder sier at Vilde Aarethuns mobiltelefon ikke er eller var hovedproblemet i møte med henne, men snarere Vilde Aarethuns manglende vilje til å svare på spørsmål om hva hun egentlig skulle foreta seg under sitt opphold, hvilke kontakter hun hadde i Israel, Jerusalem og i territoriene – ut over det som knyttet seg til studievirksomhet. Hun fortalte at hun skulle alternere mellom Ramallah på Vestbredden og Jerusalem. Det kunne etter hvert virke som om Vilde Aarethun med sitt sterke formspråk etter hvert la opp til en provokasjon med israelsk sikkerhetspersonell, som hun burde eller måtte vite førte til utvisning.

Vilde Aarethun skulle etter planen samle inn betydelige mengder informasjon i Israel, særlig i Jerusalem-området, i det hun selv har definert som akademisk basert “feltarbeide” til en masteroppgave. Men på bakgrunn av hennes sterke anti-israelske engasjement og oppbindinger i forhold til kjente hardlinere i  Palestinakomiteen i Norge, samt samtidige kontakter i PLOs eksekutivkomite over tid(!), har israelske sikkerhetsmyndigheter etterspurt mer informasjon som konsekvent ble nektet avgitt. På dette grunnlaget ble Vilde Aarethun avvist og sendt ut av landet, slik rutinene er. Israelske kilder sier at dette er ren rutine, som egentlig gjelder i alle land der det oppstår tvil om de egentlige intensjoner med oppholdstillatelse til en bestemt person.

Resirkulasjon av boikott-kampanje fra 2009?

Slik denne saken står, ser det ut til at de samme kreftene som koordinerte en internasjonal kampanje for at universitetet i Trondheim skulle vedta akademisk- og kulturelle boikott av Israel i 2009 er ute og går igjen. Nå skal Palestina-aktivisten Vilde Aaretuns møte med israelsk sikkerhetspersonell brukes for alt hva det er verd i et nytt kampanje-oppløp. En sentralt plassert kilde på NTNU bekrefter at det vil bli tatt kontakt med Israels ambassade i uken som kommer, og at forskningssamarbeidet knyttet til oljeutvikling skal holdes opp mot Vilde Aarethun-saken. Uten at det på noe tidspunkt er tatt forbehold om realitetene i den sterkt ladede politiske konteksten i saken, som etter hvert synes nokså ensidig fremstilt av NTNU-rektor Gunnar Bovim. Han er nemlig selv godt kjent med at det ligger sterke, subjektive anti-israelske motiver tett innpå saken, uten at Bovim så langt skal ha orientert sin stab om dette.

NTNU-rektor kontakter Israels ambassade

Universitetsrektor Bovim skal altså  i uken som kommer formelt kontakte Israels ambassade som et ledd i den aksjonen som nå er under oppseiling i og rundt universitetet i Trondheim. NRK skal også følge saken. Overfor ambassaden skal NTNU-rektoren problematisere oljesamarbeidet mellom NTNU, Norge og Israel opp mot Vilde Aarethuns problemer med innreise til Israel. Med andre ord: Vilde Arethun-saken skal nå brukes som politisk brekkstang mot Israel i sin alminnelighet og mot norsk-israelsk oljesamarbeid i særdeleshet; etter alt å dømme som en ny vri i Boikott-Israel-kampanjen. NTNU har fra før av et nært og godt betalt forskningssamarbeid med Statoil, og det er grunn til å anta at det nå også er føringer både i retning av dette oljeselskapet og samtidig opp mot sentrale norske myndigheter. Det er ikke første gang NTNUs ledelse driver utenrikspolitikk: I 2009 var det bare så vidt at ikke NTNU gikk inn for full akademisk og kulturell boikott av Israel. En massiv motaksjon hindret imidlertid at det ble flertall for dette i NTNUs daværende styre.

Den internasjonalt kjente folkerettseksperten, Alan Dershowitz, holdt foredrag ved NTNU i kjølvannet av det forrige boikottforsøket mot Israel i 2009. Tipsene som presenteres her er aktualisert i det en ny boikott-aksjon synes å være under oppseiling ved NTNU, høsten og vinteren 2016.

 

 

Roy Vega

7. oktober 2016